Как помага системната терапия

Sharing is caring!

За системния подход психическият дискомфорт е резултат от дисбаланс, създаден в системите, в които индивидът живее или е живял, в собствените си значими взаимоотношения – двойката, семейството, разширеното семейство. Този дисбаланс поражда емоционално напрежение, което може да доведе до страданието на индивида. 

Затрудненията или разстройствата във функционирането са израз на психическия конфликт, който е скрит в индивида и който произхожда от неговите минали и/или настоящи дисфункционални взаимоотношения с обкръжението.

Системната терапия изповядва веруюто за „функцията на симптома“ в системата на отношения, в която е вкаран индивидът.  Системният терапевт подлага на анализ

  • положението на семейството по отношение на собствения му жизнен цикъл или идентифициране на възловите му промени, с които членовете са се сблъскали или са изправени по време на семейната история
  • методите на комуникация между различните членове, придобиване и дефиниране на различните роли в семейната система или системата на двойката
  • разграничаване на границите между поколенията, анализ на значението, което симптоматиката на индивида внася в системата, респективно двойката или семейството
  • При това положение полето на интервенция може да бъде с един и същ успех и двойката, и семейството, и  индивида, като фокуса на терапевтичното внимание е върху отношенията.

В работата с индивида или с двойката, целта на системната психотерапия е да се въведе ново, по-здравословно ниво на функциониране на личността в отношенията и с другите, при промяна на ролите и границите. 

Системната терапия помага на клиентите да развият своите собствени ресурси, скрити от проблемите, да експериментират с нови възможности, нови начини за комуникация, нови начини да виждат себе си и да се виждат един друг, да мечтаят за нови житейски проекти.

Дискомфортът в личността всъщност много често възниква от това тя да остане обвързана със стари взаимоотношения, които в даден момент вече не са адекватни  към жизнения цикъл на семейната система или отказват да изпълняват еволюционните задачи, които животът изисква, защото на практика са прекалено натоварващи и емоционално неустойчиви.